Tłumaczymy
w parach językowych

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

Szanowny kliencie

Prawidłowo złożone zlecenie, to gwarancja otrzymania przekładu o oczekiwanej jakości i w ustalonym terminie. Wszelkie wątpliwości dot. wypełnienia formularza zlecenia proszę zgłaszać tel. na numer 609-208-620 - dyżur w sprawach pilnych.

§1. Postanowienia ogólne

Dokument ten obowiązuje, o ile strony nie zawarły odrębnej umowy regulującej zasady współpracy.

    Ogólne Warunki Współpracy definiują warunki, na jakich Wykonawca świadczy usługi na rzecz Zleceniodawcy.
     
    Przedmiotem zlecenia jest wykonanie usługi tłumaczeniowej zamówionej przez Zleceniodawcę do realizacji przez Wykonawcę.

    Każde tłumaczenie podlega prawu autorskiemu. Klient nie informując Wykonawcę o zamiarze wykorzystania zamówionego tłumaczenia w wielonakładowej publikacji, naraża się na szkody i konsekwencje wynikające z łamania prawa. Tłumaczenie przeznaczone do publikacji przygotowywane jest wg specjalnej procedury gwarantującej oczekiwaną jakość!

§2.Zapytanie ofertowe, składanie i przyjmowanie zleceń

    Zapytanie ofertowe/zlecenie musi być złożone za pomocą formularza (o ile indywidualne umowy nie stanowią inaczej).
     
    Warunkiem wykonania tłumaczenia przez Wykonawcę jest złożenie przez Zleceniodawcę zamówienia na tłumaczenie za pomocą formularza podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zleceniodawcy. Zamówienie musi zawierać oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszych warunków. Zamówienie może zostać złożone przez Zleceniodawcę osobiście w siedzibie lub oddziałach Wykonawcy, przesłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną. Zleceniodawca zobowiązany jest na życzenie Wykonawcy przekazać również oryginał zlecenia.
     
    Zleceniodawca w zleceniu musi poinformować Wykonawcę, że materiał źródłowy jest tłumaczeniem, o ile ma na ten temat wiedzę.
     
    Zleceniodawca zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o przeznaczeniu zamawianego tłumaczenia, np. o wielonakładowych wydawnictwach:  książkowych, naukowych, słownikowych, a także o jego umieszczeniu na etykietach, opakowaniach, instrukcjach obsługi, itp. W związku z tym Zleceniodawca zobowiązany jest zapoznać się z warunkami składania zamówienia lub skorzystać z formularza zamówienia (patrz ZLECENIE/ZAPYTANIE).
     
    Wykonawca nie jest zobowiązany do rozpoczęcia prac nad tłumaczeniem, jeśli nie otrzymał od Zleceniodawcy zlecenia. Wyjątkiem są tłumaczenia dla tych Zleceniodawców, którzy podpisali z Wykonawcą umowę o stałej współpracy . Na mocy tej umowy każdorazowe przesłanie tekstu do tłumaczenia jest równoznaczne ze złożeniem zlecenia.
     
    Na życzenie Zleceniodawcy, przed rozpoczęciem tłumaczenia, Wykonawca przekazuje Zleceniodawcy informację o cenie jednostkowej tłumaczenia. Wykonawca może dokonać wstępnego oszacowania objętości tłumaczenia, kalkulacji kosztów, jednak podstawą ostatecznego rozliczenia jest zawsze liczba stron wykonanego tłumaczenia pisemnego lub rzeczywisty czas trwania tłumaczenia ustnego.
     
    Zleceniodawca, który zamawia tłumaczenie specjalistyczne za stawkę podstawową (tzn. bez dopłaty za tekst specjalistyczny), zobowiązany jest do udzielenia konsultacji specjalistycznej tłumaczowi lub samodzielnej weryfikacji zamówionego tłumaczenia.
     
    Jeżeli Zleceniodawca powierza Wykonawcy materiały, które mają być zwrócone po wykonaniu usługi, termin i sposób ich zwrotu musi być określony przy składaniu zamówienia.
     
    Wykonanie usługi dla Zleceniodawcy zagranicznego jest uwarunkowane wpłaceniem przez Zleceniodawcę przedpłaty w wysokości 55% oszacowanej wartości tłumaczenia na podstawie faktury proforma wystawionej przez Wykonawcę
     
    Zlecenia złożone w innej formie niż pisemna lub osobiście, mogą nie zostać zrealizowane.
     

§3. Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych

    Zleceniodawca przekazuje tekst do tłumaczenia w postaci pliku komputerowego, wydruku lub skanu. Jeśli tekst przekazany przez Zleceniodawcę jest trudnym do odczytania rękopisem lub faksem albo skanem niskiej jakości, Wykonawca zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny tłumaczenia o 20-50%.
     
    Wykonawca przekazuje Zleceniodawcy tekst tłumaczenia zapisany w pliku Word for Windows. W razie konieczności zapisania tłumaczenia w innym programie Wykonawca zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny usługi w zależności od czasochłonności pracy w danym programie. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych tłumaczenie jest przekazywane tylko w formie wydruku.
     
    Wykonane tłumaczenie uwierzytelnione Zleceniodawca odbiera osobiście w siedzibie Wykonawcy. Na życzenie Zleceniodawcy Wykonawca może przesłać tłumaczenie pocztą lub pocztą kurierską. W przypadku przesyłania tłumaczenia pocztą kurierską koszty przesyłki ponosi Zleceniodawca.
     
    Podstawą rozliczenia objętości tłumaczenia pisemnego jest liczba stron w przetłumaczonym tekście. W przypadku tłumaczenia niepoświadczonego jedna strona obliczeniowa liczy 1500 znaków drukarskich.
     
    Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego poświadczonego jest liczba stron w przetłumaczonym tekście. Strona obliczeniowa zawiera 1125 znaków drukarskich.
     
    Objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do 1 strony rozliczeniowej.
     
    Po otrzymaniu tekstu do tłumaczenia Wykonawca dokonuje na życzenie Zleceniodawcy wstępnego oszacowania objętości tłumaczenia i na tej podstawie ustala wraz ze Zleceniodawcą tryb wykonania tłumaczenia.

    Wyróżnia się następujące tryby:

    a) tryb zwykły - przekład do 5 stron dziennie;
    Przy ustalaniu terminu wykonania tłumaczenia w trybie zwykłym nie bierze się pod uwagę: dnia przyjęcia zlecenia i wydania tłumaczenia, sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

    b) tryb przyspieszony - przekład od 5 stron w ciągu jednego dnia roboczego (cena wyższa o 30-100% od ceny tłumaczenia w trybie zwykłym);
    Tryb ten dotyczy tłumaczeń wykonywanych w dniu przyjęcia zlecenia, nazajutrz lub w ilości stron przekraczających 5 stron tłumaczenia na jeden dzień roboczy;

    c) tryb wyjątkowy – tłumaczenia zlecane lub odbierane w dni ustawowo wolne od pracy.
    Tryb ten wraz z ceną jest ustalany indywidualnie ze Zleceniodawcą.
     
    Zlecenia, które są wykonywane w trybie zwykłym, bez wskazanej w zamówieniu godziny realizacji, są przekazywane Zleceniodawcy do godz. 16:30 w dniu ustalonym jako termin realizacji zlecenia, chyba, że przyjęto inaczej. Przyjmowanie zleceń do realizacji z terminem na dzień następny, odbywa się do godz. 15.00-tej.
     
    W przypadku tłumaczeń wykonywanych w trybie przyspieszonym lub wyjątkowym Wykonawca zastrzega sobie prawo do podzielenia tekstu między dwóch lub więcej tłumaczy, co może pociągać za sobą rozbieżności zastosowanej terminologii w dokonanym tłumaczeniu.
     
    W przypadku tekstów zawierających rysunki, schematy, wykresy, itp., których Zleceniodawca nie przekazał w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję za pomocą pakietu Microsoft Office, Wykonawca nie ma obowiązku odtwarzania tych elementów w tekście tłumaczenia. Elementy te będą odtwarzane i uwzględnione w tłumaczeniu po ustaleniu ze Zleceniodawcą. W porozumieniu ze Zleceniodawcą Wykonawca ustala jednak taki sposób zapisu tłumaczenia, który pozwoli Zleceniodawcy bez wątpliwości przyporządkować poszczególne fragmenty tłumaczenia odpowiednim fragmentom tekstu stanowiącym część rysunku, schematu, wykresu, itp.
     
    W przypadku tłumaczeń poświadczonych tekst tłumaczenia przekazywany jest Zleceniodawcy na wydruku, w jednym egzemplarzu. Na życzenie Zleceniodawcy Wykonawca może wykonać więcej egzemplarzy tłumaczenia za dodatkową opłatą, wynoszącą 20% ceny tłumaczenia. Jeśli Zleceniodawca zamówi dodatkową kopię tłumaczenia poświadczonego po upływie siedmiu dni od dnia wykonania tłumaczenia, to:
    - Zleceniodawca musi bezwarunkowo dostarczyć Wykonawcy ich materiał źródłowy,
    - Wykonawca ma prawo potraktować taki dodatkowy egzemplarz jako odpis (cena wynosi wtedy 50% ceny tłumaczenia).
     
    Tekst do tłumaczenia poświadczonego powinien zostać dostarczony tłumaczowi w oryginale, o ile klient go posiada. W przeciwnym razie tłumacz umieszcza w tłumaczeniu adnotację, że zostało ono wykonane na podstawie kopii. Wykonawca, po wcześniejszym uzgodnieniu, dopuszcza możliwość okazania oryginału tekstu przy odbiorze tłumaczenia.
     
    Zlecenie uważa się za wykonane, jeżeli Wykonawca dostarczy zamówioną usługę w uzgodnionym terminie oraz w uzgodniony sposób (pocztą elektroniczną lub tradycyjną, kurierem, faksem lub osobiście).
     
    Dowodem przekazania zlecenia Zlecającemu jest:
    - potwierdzenie odbioru przez Zlecającego,
    - dokument nadania przesyłki (pocztą lub kurierem),
    - wysłanie pliku zlecenia pocztą elektroniczną.
     
    Wykonawca nie archiwizuje tłumaczeń uwierzytelnionych.
     

§4. Zasady wykonywania tłumaczeń ustnych

    W przypadku tłumaczeń ustnych jednostką rozliczeniową jest blok godzinowy (4 lub 8 godzin). Oferta przygotowywana jest w oparciu o indywidualną wycenę gwarantującą wszystkie potrzeby i wymagania klienta.
     
    Przyjęcie zlecenia na tłumaczenie ustne musi być poprzedzone precyzyjnym zamówieniem Zleceniodawcy, w którym podana jest: tematyka tłumaczenia, czas dyspozycyjności tłumacza, miejsce i inne niezbędne dane wg uznania Zleceniodawcy. W przypadku tłumaczeń o specjalistycznej tematyce Zleceniodawca przekazuje materiały, które pomogą tłumaczowi przygotować się do tłumaczenia najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia realizacji zlecenia. W przypadku tłumaczeń konferencyjnych Zleceniodawca, przed rozpoczęciem tłumaczenia, dostarcza program konferencji oraz - w miarę możliwości - listę uczestników i teksty wygłaszanych referatów.
     
    Jeśli czas trwania tłumaczenia w jednym dniu przekracza osiem godzin, za dodatkowe godziny pracy tłumacza do podstawowej stawki średniej godzinowej dolicza się 50% jej wartości. W przypadku tłumaczeń wykonywanych w godzinach nocnych (po godz. 20.00) oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy stawka jest wyższa o 50-100%. Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą został umówiony i zgłosił się w miejscu wykonywania tłumaczenia, do czasu zwolnienia go przez Zleceniodawcę z wykonywania obowiązków.
     
    W przypadku tłumaczeń ustnych wykonywanych poza miejscem zamieszkania tłumacza wykonującego dane zlecenie, Zleceniodawca jest zobowiązany pokryć, oprócz kosztów tłumaczenia, koszty dodatkowe, tj. koszt dojazdu tłumacza, zakwaterowania oraz dyspozycyjności tłumacza (pod tym ostatnim pojęciem rozumie się czas poświęcony przez tłumacza na dojazd; stawka godzinowa wynosi w tym przypadku 50% stawki za tłumaczenie). Jeśli czas tłumaczenia przekracza dwa dni i w każdym z tych dni tłumacz ma zagwarantowane osiem godzin pracy, Zleceniodawca nie ponosi kosztów dyspozycyjności tłumacza, o ile czas dojazdu tłumacza na miejsce tłumaczenia i z powrotem nie jest dłuższy niż osiem godzin.
     

§5. Reklamacje

    Wady w odebranym dziele Zlecający powinien zgłosić Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od daty realizacji zlecenia.
     
    Reklamacje są rozpatrywane przez Wykonawcę w porozumieniu ze Zlecającym.
     
    Wykonawca nie uznaje zarzutów dotyczących tłumaczeń, dla których źródłem było też wadliwe tłumaczenie.
     
    Przyjęcie reklamacji nastąpi po otrzymaniu precyzyjnie wskazanych miejsc wadliwych dzieła. Nie uznaje się zarzutów o charakterze ogólnym.
     
    W przypadku braku takiego porozumienia (pkt. 2), spór między stronami rozstrzygnie Sąd Okręgowy w Częstochowie.
     
    Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub szkody wynikłe z zaniechań lub zaniedbań Zleceniodawcy w zakresie przestrzegania postanowień OWW.

§6. Zasady dokonywania płatności

    Płatność za wykonane tłumaczenie jest dokonywana na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Zleceniodawca uiszcza należność gotówką w siedzibie Wykonawcy lub przelewem na numer konta podany na fakturze. Termin płatności mija w czternastym dniu po dniu wystawienia faktury.
     
    W przypadku płatności dokonywanej przelewem Zleceniodawca w opisie przelewu musi napisać nr faktury rozliczającej wykonaną usługę.
     
    Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością Wykonawcy do chwili uregulowania należności przez Zleceniodawcę. Wraz z dokonaniem płatności Zleceniodawca uzyskuje majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia.
     
    Jeśli faktura jest wysyłana do Zleceniodawcy pocztą, Zleceniodawca jest zobowiązany odesłać podpisaną czytelnie kopię faktury.
     
    W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
     
    Wykonawca zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki lub przedpłaty przed rozpoczęciem tłumaczenia.
     
    Zlecenie od Zleceniodawcy zagranicznego lub nie będącego stałym kontrahentem będzie rozliczone na podstawie faktury proforma. Po otrzymaniu płatności Wykonawca wystawi fakturę.
     
    Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zlecenia, które otrzymał od Zlecającego nie będącego stałym kontrahentem, ma prawo zażądać przedpłaty.
     

§7. Odstąpienie od realizacji zlecenia

    Jeżeli Zlecający odstąpi od realizacji zlecenia, zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy kwotę należną za tę część zlecenia, która została zrealizowana do momentu wycofania zamówienia. W takim przypadku Wykonawca odeśle Zlecającemu zlecenie na aktualnym etapie realizacji i wystawi fakturę za rzeczywiście wykonaną pracę.
     
    Wykonawca może odmówić przyjęcia zlecenia w dniu złożenia prawidłowej dyspozycji przez Zleceniodawcę lub w trakcie jego realizacji, o ile stwierdzi, że materiał przekazany do tłumaczenia jest: wadliwym tłumaczeniem, zawiera treści zwyczajowo uznane za obraźliwe, rasistowskie, itp.
     

§8. Poufność

    Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich materiałów i informacji uzyskanych od zlecającego w toku realizacji tłumaczenia.
     
    Informacje te mogą być przekazane jedynie bezpośrednim współpracownikom Wykonawcy, tj. tłumaczom, korektorom i konsultantom pracującym nad danym zleceniem, w stopniu niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.
     

§9. Postanowienia końcowe OWW

    Zleceniodawcy, którzy korzystają z usług Wykonawcy zobowiązują się przez okres 12 miesięcy od daty ostatniego zlecenia, nie kontaktować się bez zgody Wykonawcy z tłumaczami, którzy pracowali przy realizacji tłumaczeń powierzanych przez Zleceniodawcę.
     
    Ustalenia OWW są obowiązujące dla obu stron, o ile strony nie zawarły innych ustaleń na drodze umowy o stałej współpracy lub na drodze umowy dotyczącej wykonania konkretnego zamówienia.
     
    Zleceniodawca, który chce zawrzeć odrębną umowę regulującą zasady współpracy, może liczyć na rozliczanie tłumaczeń wg obniżonych stawek podstawowych, zwiększonej ilości znaków na stronie obliczeniowej, na obniżenie dopłat za tryby przyspieszone lub inne trudności wydłużające pracę tłumacza, nieodpłatne dostarczenie wykonanej usługi do siedziby Zleceniodawcy.
     
    W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWW mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
     

W razie pytań zachęcamy do skorzystania z formularza ZLECENIE/ZAPYTANIE lub z zlecenie@tlumaczegruca.pl.

Koniecznie upewnij się telefonicznie (609-208-620; 533-312-981), że korespondencja do nas dotarła.